06 Zář

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Revitalizace areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi

Autor: Ing. arch. Kateřina Baťkováhttp://inspirati.cz/wp-admin/post.php?post=6811&action=edit#edit_timestamp

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: diplomová práce

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Karel Havliš

Lokalizace: Břeclav

Tvůrčí úsilí se soustředí na zužitkování lukrativní pozice cukrovaru ve středu města a snaží se zde vytvořit ideální podmínky pro vznik městského prostředí, které by mělo mít potenciál plnit funkci chybějícího městského centra. Lokace je příhodná a existence monumentálních budov skladovacích hal, které se řadí mezi nejstarší stavby ve městě, by podtrhovala průmyslovou podstatu Břeclavi. Revitalizace tak může zhodnotit jak území areálu, tak i jeho blízké okolí, v širším důsledku dokonce i image celého města. Impulzem k výběru lokality byla dvacetiletá pasivita ze strany města (vlastníka), jež vyústila k návrhu na odprodej areálu jako jednoho celku. V praxi by to mohlo dopadnout tak, že by zde vznikla monofunkční zóna nekomunikující s městem, čímž by se nejen neproměnil potenciál, který místo má, ale dokonce by se situace ve městě ještě zhoršila. Práce se snaží demonstrovat, že existují i jiná řešení než to, které razí současné vedení Břeclavi. Snaží se přiblížit metodu pozvolné obnovy, která umožní, aby se město nevzdávalo role majitele, potažmo investora, a mělo tak kardinální vliv na proměnu brownfieldu. Metoda je z velké míry postavena na spolupráci s veřejností. Navrhovaná podoba prostorové kultivace areálu vychází z předpokladu zachování hodnoty, kterou místo disponuje, a to jak v rovině fyzické, tak duchovní. Důležité je vytvořit zde živé prostředí, jež bude naplňovat potřeby různých skupin obyvatel. Prezentované závěry jednotlivých etap jsou spíše ilustrativní, jelikož představují jedno z mnoha možných řešení. Podstatou práce je více nastínění strategie a metodiky, jak je možno k dané problematice přistupovat, nežli prosazování konkrétního uspořádání prostoru.

Práce se snaží zformovat strategii pro pozvolnou integraci chátrajícího areálu do organismu města. Cílem návrhu je vytvořit koncepci rozvoje území a nastavit podmínky pro ekonomické a kulturní pozvednutí čtvrti, což podnítí následné navrácení investičních zájmů do oblasti. Úkolem práce není stanovení konečné podoby prostoru, ale spíše stanovení směru, jakým by se mohla revitalizace ubírat. Důraz je kladem na proces a metodiku obnovy.

Podobné články