17 Bře

Nanotechnologický nátěr fasád čistí i okolní prostředí

Nanotechnologie chránící fasádu domů odstraňuje nebezpečné imise a může pomoci zlepšit kvalitu vzduchu v zamořených oblastech.

 

I v letošní zimě zasáhnul smog rozsáhlé území České republiky. Nejhorší situace byla opět na Ostravsku.

I přes rozsáhlé investice do nových kotlů pro výrobu tepla a teplé vody i do dalších technologií se situace výrazně nezlepšila.

Významným zdrojem znečištění ovzduší je totiž automobilová doprava. Kromě prachových částic s pestrým
chemickým složením je také zdrojem nebezpečných emisí oxidů dusíku a dalších škodlivin.

Schopnost fotokatalytického povrchu, který je aktivován světelnou energií, rozkládat ve vzdušném prostředí molekuly
organických látek až po jejich úplnou mineralizaci a snižovat koncentraci oxidů dusíku otevírá možnost využít
fotokatalytickou nanotechnologii pro ekonomicky efektivní čištění vzduchu od nebezpečných imisí ve velkých městech
a průmyslových oblastech. Povrchy vytvořené fotokatalytickými nátěry Protectam FN® vykazují mimořádně vysokou
fotokatalytickou účinnost, která vytváří předpoklady k tomu, aby byly využity jako environmentální technologie pro
zlepšení kvality ovzduší. Advanced Materials-JTJ proto intenzivně spolupracuje se specializovanými pracovišti na
VŠCHT a na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (ÚFCH) na výzkumu využitelnosti svých fotokatalytických
nátěrů pro zlepšení kvality ovzduší.
V roce 2016 provedli odborníci na ÚFCH pod vedením J. Rathouského sérii unikátních měření schopnosti FN®
nátěrové vrstvy odstraňovat v dlouhodobém časovém období ze vzduchu oxidy dusíku NOx (NO a NO2). Testy
simulovaly podmínky blízké reálné situaci v lokalitě Anděl na pražském Smíchově. Testovány byly nejenom nové
vzorky, ale také materiál odebraný z dva roky staré testovací stěny vystavené povětrnostním vlivům a extrémní imisní
zátěži.
Výsledky testů prokázaly, že FN® nátěrová vrstva je schopna odstraňovat ze vzduchu velmi účinně oxidy dusíku – NO i
NO2 (NOx). I po dvou letech, kdy byl nátěr vystaven náročným venkovním podmínkám, vykazuje stejnou účinnost, jako
nový! V podmínkách Pražského Smíchova, kde se koncentrace NOx pohybují na úrovni 40μg/m3 dokáže 1m2 fasády
natřené FN® nátěrem odstraňovat minimálně 100g NO2 ročně (škodlivina sledovaná ČHMÚ). To odpovídá úplnému
vyčištění 2 500 000 m3 vzduchu od oxidů dusíku. Fasáda domu ošetřená fotokatalytickou nanotechnologií Protectam
FN® je tak nejenom účinně chráněna proti ultrafialovému záření, zašpinění nečistotami rozptýlenými ve vzduchu a proti
napadení plísněmi a řasami, ale zároveň plní funkci vysoce účinné ekologické technologie pro zlepšení kvality
ovzduší. AMJTJ plánuje v tomto roce a dalších letech ještě intenzivnější zapojení do zavádění nanotechnologií
zlepšujících životní prostředí.

 

Advanced Materials JTJ s.r.o., 273 01 Kamenné Žehrovice 23, IČ: 26763842

www.amjtj.com; www.fn-nano.com; www.fn-nano.cz
člen České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, SCHP ČR a Dechema

 

Pro více informací se obracejte na:

info@advancedmaterials1.com nebo

Mgr. Pavel Šefl, CSc., mob.: +420 724 339 369, e-mail: pavel.sefl@advancedmaterials1.com

Podobné články