27 Dub

XXIV. VALNÁ HROMADA ČKA – diskuze nad změnami Soutěžního řádu

22. dubna 2017 v prostorách Fakulty architektury ČVUT v Praze proběhla XXIV. valná hromada České komory architektů (ČKA). Registrovalo se na ni 217 jejích členů. Jedním z hlavních bodů programu byla diskuse nad změnami Soutěžního řádu ČKA, který upravuje pravidla architektonických soutěží, a dalších vnitřních řádů Komory. Velkou pozornost si získal i Profesní a etický řád ČKA v otázce odpovědnosti autorizovaných architektů za výkon profese a stanovování přiměřené výše honoráře. Diskutována byla také problematika dumpingových cen, honorářový řád a postupy při zadávání veřejných zakázek z oblasti architektury.

Valnou hromadu, jako svůj nejvyšší orgán, svolává Komora nejméně jednou ročně. Jejím úkolem je především zvolit nové členy do orgánů samosprávy, schválit vnitřní řády nebo jejich změny, odsouhlasit rozpočet a návrh činnosti ČKA pro další období. Setkání všech autorizovaných architektů je také platformou, na níž lze diskutovat otázky profese architekta a jejich možné řešení, navrhovat a případně schvalovat dokumenty, jež by měly být podnětem pro veřejnou správu. Zároveň je možné uložit představenstvu ČKA v závěrečném usnesení valné hromady konkrétní úkoly na další rok.

Ze shromáždění architektů vyplynulo, že v příštím roce by měla Komora směřovat své úsilí směrem k legislativě a čerpat možnosti připomínkování zákonů týkající se profese architekta. Valná hromada uložila představenstvu zejména práci na koncepci nového stavebního zákona. K novele stavebního zákona se Komora opakovaně vyjadřovala a doporučila tvorbu zákona zcela nového.

Každoroční součástí valné hromady je i výstava Přehlídky diplomových prací. Prezentováno bylo sedm prací studentů, které v loňském XVII. ročníku odborná porota ohodnotila některou z cen. Na valné hromadě ČKA byla rovněž prezentována Česká cena za architekturu (ČCA). Registrace do 2. ročníku soutěžní přehlídky byly symbolicky uzavřeny jeden den před konáním valné hromady. Předseda ČKA Ivan Plicka, zmínil, že i do 2. ročníku ceny komory architektů byl přihlášen vysoký počet děl – více než 240 projektů. Projekty jsou již nyní k vidění v on-line galerii na webu ceny. K tématu chystáme samostatnou tiskovou zprávu.

Prioritou vzájemné spolupráce zůstávají veřejné zakázky a ochrana spotřebitele

Letošními hosty valné hromady byl např. předseda Slovenské komory architektů (SKA) Imrich Pleidel, ředitel odboru stavebnictví a stavebních surovin Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Serafín, ředitel České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Radek Hnízdil, viceprezident Českého svazu stavebních inženýrů Adam Vokurka či ředitel sekce odborných působností Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Zdeněk Veselý a prezident Rady výstavby (SIA ČR) Jan Fibiger.

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Serafín připomněl klíčové zákony, na jejichž přípravě se ministerstvo i Česká komora architektů podílely. Oba orgány se např. účastnily připomínkového řízení nebo jednání mezirezortní skupiny ministryně Šlechtové pro zákon o zadávání veřejných zakázek. Ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO v tomto směru ocenil aktivitu ČKA, stejně tak jako přípravu metodik k novému zákonu, které Komora plánuje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vydat na jaře tohoto roku. Spolupráci obou komor následně vyzdvihl ředitel ČKAIT Radek Hnízdil. ČKA a ČKAIT v současné době pracují na vydání výkonových standardů a honorářů, které jsou významnou ochranou v boji proti zadávání zakázek na nepřiměřeně nízké ceny. Prvním výstupem této spolupráce je on-line kalkulační program pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností. Program se průběžně vyvíjí a nově tak např. poskytuje standardizovanou cenu odvíjející se od jednotlivých regionů ČR.

Dále vystoupil Zdeněk Veselý z ÚNMZ, tedy úřadu, který vydává závazné technické normy. Uvedl, že nejčastěji diskutovanou otázkou je stav technické normalizace a také její zpoplatnění. Nejvyšší správní soud v květnu 2015 rozhodl o bezplatném přístupu k normám. Ředitel sekce odborných působností ÚNMZ však uvedl, že technická norma nemůže být poskytována zdarma, neboť její zpoplatnění vychází z dokumentů evropských a světových normalizačních organizací. Česká komora architektů nicméně v minulosti konstatovala, že zpoplatnění norem vnímá jako závažný problém, na nějž architekti opakovaně narážejí. Současně naznačil možnost spolupráce úřadu a ČKA ve věci metodiky k vydávání honorářových řádů.

Předseda Slovenské komory architektů Imrich Pleidel připomněl oboustrannou aktivní spolupráci v souvislosti s pravidelným setkáváním visegrádských architektonických komor či v rámci Evropské rady architektů (ACE). Jak slovenská, tak česká komora přitom řeší velmi obdobné problémy týkající se např. honorářů, soutěží o návrh, legislativních záležitostí apod. Předseda SKA současně vyzdvihl materiály a podklady ČKA ve věci veřejných zakázek, architektonických soutěží či městského architekta, které s oblibou využívají i slovenští architekti.

Volby do orgánů Komory

Na XXIV. valné hromadě proběhly také volby do orgánů ČKA. Do představenstva byl znovuzvolen Ivan Plicka, který je od roku 2014 předsedou ČKA. Druhým architektem zvoleným za Prahu je Patrik Hoffman, autor Uhelného mlýna v Libčicích, který byl nominovaný na Českou cenu za architekturu 2016. Za region Čechy byl do představenstva zvolen i držitel hlavní ceny za ateliér a dům Zen-Houses Petr Stolín. Za region Morava a Slezsko byl do představenstva zvolen Stašek Žerava, který v minulosti působil jako městský architekt Olomouce a aktuálně je také členem Pracovní skupiny ČKA pro Urbanismus.

V dozorčí radě obhájili svůj mandát Lucie Kadrmanová Chytilová, David Mikulášek a Václav Zůna. Ve volbách do Stavovského soudu pak svůj mandát potvrdili Luděk Jasiok a Milan Nytra. Novým členem Stavovského soudu je Milan Košař, který v minulosti působil v představenstvu ČKA.

Do představenstva ČKA byli zvoleni:

Ivan Plicka (157 hlasů, region Praha)

Patrik Hoffman (101 hlasů, region Praha)

Petr Stolín (155 hlasů, region Čechy)

Stašek Žerava (139 hlasů, region Morava a Slezsko)

V představenstvu dále působí: Karel Cieślar, David Hlouch, Pavel Hnilička, Radek Kolařík, Vojtěch Mencl, Milan Svoboda, Jaroslav Šafer a Petr Velička.

Do dozorčí rady ČKA byli zvoleni:

Lucie Kadrmanová Chytilová (152 hlasů, region Praha)

David Mikulášek (146 hlasů, region Morava a Slezsko)

Václav Zůna (136 hlasů, region Čechy)

V dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Miroslav Holubec, Miroslav Kopecký, Josef Patrný, Pavel Rada a Martin Rusina.

Do Stavovského soudu byli zvoleni:

Luděk Jasiok (137 hlasů)

Milan Nytra (128 hlasů)

Milan Košař (104 hlasů)

Ve Stavovském soudu dále působí: Karel Doležel, Petr Krejčí, David Mateásko, Václav Šebek, Josef Vrana a Tomáš Vích.

 

Předsedové a místopředsedové všech orgánů ČKA (představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu) budou dle Organizačního, volebního a jednacího řádu ČKA zvoleni na nejbližších zasedáních.

Podobné články