29 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Kreatívne centrum Banská Štiavnica, Centrum lokálnej komunity

Autor: Bc. Jakub Sahatqija

Škola: Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Ateliér: Atelier Josefa Kiszky

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Josef Kiszka

Lokalizace: Banská Štiavnica

Práca pojednáva o možnostiach udržateľnosti disfunkčného historického jadra mesta Banská Štiavnica. Jadro ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO má nedoceniteľnú kultúrno-historickú hodnotu a zohráva kľúčovú úlohu aj v európskom kontexte. V návrhu ide o snahu obnoviť, revitalizovať a doplniť lokálne štruktúry v mieste archeologického náleziska bývalého Dominikánskeho kláštora, ktorého lokalita je jediným prázdnym miestom v štruktúre na rozhraní kompaktného mesta a enklávy solitérnych školských budov. Svojou polohou poskytuje príležitosť pre doplnenie významnej mestotvornej funkcie. Navrhnutý objekt, zameraný na kreatívne odvetvia, spolu s urbanistickým prístupom oživuje a stabilizuje centrum mesta, podporuje identitu a buduje vzťah komunity. Zároveň pripomína zabudnutú pamäť kláštora a hradieb.

diplomová práca

Podobné články