08 Zář

HLASOVÁNÍ – YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 – KOMPLETNÍ PŘEHLED

The lost and forgotten place

Autor: Mr Nathan Beer

Spoluautor: Mr Loran Asaad

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Hanson – Landscape Architecture Studio

Vedoucí ateliéru: Professor Henry Hanson

Lokalizace: Praha 9 – Vysočany

To restore and regenerate the Vysocany Hills.

Urban, Landscape and architectural planning.


Zámecký areál Břeclav

Autor: Lenka Bažíková

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: Diplomní projekt

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D.

Lokalizace: Břeclav

Periferie v centru Břeclavi. Zámecký areál v Břeclavi byl po staletí místem dění, dnes se sem pomalu vrací lidé za rekreací a také v rámci kulturních akcí. Zámek, sladovna a mlýn však stále nenaplňují svůj potenciál a pomalu chátrají. Pro vytvoření konceptu zámeckého areálu v Břeclavi je důležité vzít v úvahu širší souvislosti v rámci jihomoravského kraje a především zapojení do Lednicko-valtického areálu (LVA). Stejně jako stavby LVA je i zámecký areál v Břeclavi dědictvím Lichtenštejnů. LVA byl od svého počátku místem pro rekreaci a zábavu a tak by tomu mělo být i dnes. Pro naplnění potenciálu areálu je vhodné využít všechny stavby v jednom společném programu, který podpoří současné dění a vhodně jej doplní dalšími funkcemi. Navrhuji využití zámeckého areálu v Břeclavi jako kulturního a rekreačního centra s přesahem do LVA – Břeclav tak dotvoří trojúhelník s dalšími centry v Lednici a ve Valticích.

Vytvoření konceptu pro využití chátrajícího zámeckého areálu v centru Břeclavi.


Radnovce v rozkvete: smerom k socio-ekonomickým a stavebným inováciám

Autor: Ing. arch. Oto Nováček

Škola: Fakulta architektúry, STU v Bratislave

Ateliér: Ústav urbanizmu a územného plánovania – Diplomová práca

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a Ing. arch. Katarína Smatanová, MA, PhD.

Lokalizace: Radnovce, Slovensko

Téma regionálneho rozvoja je podceňovanou témou v Slovenských podmienkach. Systém koncentrácie pozornosti na mestá necháva v úzadí problémy ľudí žijúcich vo vidieckom prostredí. Práca sa snaží pochopiť kultúrny, ekonomický a sociálny základ Dolného Gemera. Návrh komplexne adresuje socio-ekonomické, demografické a hmotovo-priestorové problémy a potenciály regiónu a stavia na troch charakteristických zložkách: prírodné prostredie, dostatok potravín a inovácie. Samotný koncept hmotovo-priestorového návrhu je založený na tripartite sociálnych, technologických a stavebných inovácií, ktoré sú priamo ovplyvňované, a taktiež ovplyvňujú charakteristické zložky regiónu. Dôraz je kladený na inkrementálny rozvoj vo všetkých úrovniach návrhu, terapeutický prístup a tvorbu sociálne inkluzívneho prostredia.

Overenie rozvojového potenciálu najmenej rozvinutého regiónu SR (Diplomová práca)


Nová městská čtvrť v Náchodě

Autor: Ing. arch. Jakub Kopecký

Škola: Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci

Ateliér: Atelier Radka Suchánka a Petra Janoše

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Radek Suchánek, PhD.

Lokalizace: Náchod

Důvodem výběru tématu byl můj dlouhodobý zájem o dané území. Pocházím z nedalekého okolí a střední školu jsem absolvoval právě v Náchodě. Zároveň si myslím, že studium architektury je vhodné zakončit projektem s přesahem do reálného života a proto, i po obhájení práce, se dále v tématu angažuji přímo ve městě (odkaz na FB stránku https://www.facebook.com/arealtepna/). Areál bývalé továrny Tepna je v rámci města významným místem v dosahu centra Náchoda – polyfunkční hustá zástavba s měřítkem rodinných domů je tak právoplatnou odpovědí na potřeby občanů a města v 21.století.

Diplomní projekt


Lázně pro duši

Autor: Radka Leláková

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Redčenkov

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Boris Redčenkov

Lokalizace: Palič u Chebu, ČR

Palič je malá vesnice s 99 obyvateli, rozléhající se v údolí Paličského potoka, v idylické krajině pohraničí bývalých Sudet, na rozhraní krajiny, nedotčené periferii. V rámci restitucí byl Kongregaci Milosrdných sester svatého Kříže navrácen majetek v této vesnici. Hlavní náplní života sester jsou velké charitativní projekty, za kterými však vždy stál cíl pomoct člověku a zároveň se řád řídí myšlenkou věnovat se aktuálním potřebám doby, za co považuji téma náročnosti života, který pociťujeme téměř každý den, unáhlenost, stres, přepracovanost, zvýšené nároky na člověka, zrychlený život, který nám utíká mezi prsty. Vzhledem k odlehlosti a čistotě prostředí navrhuji místo, kde může člověk získat odstup od reality, zastavit se – lázně pro Vaši duši.

diplomová práce


Terminál hromadné dopravy Nová Paka

Autor: Ing. arch. Kryštof Kreisinger

Spoluautor: Ing. arch. Ondřej Duchan, Ing. arch. Jakub Chobotský, Ing. Jan Pavliš

Firma: Loca Plan

Lokalizace: Nová Paka

Na začátku projektu bylo zadáno vyřešit tři lokality v blízkosti městského jádra Nové Paky, najít vhodnou lokalitu pro nové odpovídající autobusové nádraží a pro zbylé lokality najít vhodné využití. Architekti měli velmi vzácnou příležitost sami určit vhodné umístění projektu v rámci nabízených lokalit, namísto běžného přímého zadání řešené lokality. Vždy se jednalo o nedořešená území v jádru města, tedy jakési vnitřní periferie. To znamenalo velmi pečlivě zanalyzovat nabízené lokality, ale zároveň se podrobně seznámit se strukturou města a jeho fungováním. To přineslo řadu nápadů a řešení, které povedou ke zlepšení veřejného prostoru ve městě. Návrh dvou řešených lokalit nakonec přešel do fáze projektování a podrobného technického řešení, které směřuje k realizaci celého projektu.

Realizace nového přestupního uzlu


Centrum řemesel

Autor: mgr inż. arch. Pawel Bussold

Škola: Faculty of architecture, department of architecture of public buildings, Gdańsk University of Technology

Ateliér: Department of architecture of public buildings

Vedoucí ateliéru: dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz

Lokalizace: Harzs

Vysoký opuštěný komín na břehu jezera Mamry nedaleko vesnice Harzs. Tématem je revitalizace bývalé cihelny. Přesto, že cihelné torzo má svůj šarm, je to také symbol neduhu, kterému obec čelí. Adaptace torza, revitalizace areálu jako odpověď na aktuální sociální, ekonomické, kulturní problémy polské periferie. Zároveň reaguje na otázku stavu zanedbávání řemesel a odborné výchovy, vedoucí k nedostatku kvalifikovaných odborníků a nezaměstnaných absolventů vysokých škol. Ruiny, které se tak stávají důležitým prvkem regionálního rozvoje a zároveň vzpomínkou na minulost. Ruiny cihelny jako srdce areálu. Vzdělávací a kulturní centrum založené na zříceninách dvorce jako aktivní adaptace kulturního dědictví. Místo, které se stává impulsem pro rozvoj regionu.

Revitalizace bývalé cihelny


Obchodně administrativní centrum na Letné

Autor: Ing. arch. Erik Petruš

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Lábus-Šrámek

Vedoucí ateliéru: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Lokalizace: Letná, ul. Milady Horákové, Praha 6

Toto téma jsem si vybral za účelem možného ověření typu zástavby u takto obtížné parcely, zatížené dopravními a technickými limity, a také díky nejdiskutovanějšímu území v Praze.

Diplomová práce


Dystopie Městského bloku

Autor: Msc. Pavel Bouše

Škola: The Royal Danish Academy of Fine Arts

Ateliér: Institute of Heritage and Conservation

Vedoucí ateliéru: Martin Soberg

Lokalizace: Kodaň, Dánsko

Projekt hledá alternativní řešení konfliktu industriální minulosti jihovýchodní Kodaně s jeho developerskou budoucností. Demolice není nutná. Městský blok jako abstrahovaná forma ideálního města, a dystopický svět periferie v jeho nitru. Uspořádaný a metodicky vypěstěný rozpor mezi nimi ukazuje dva různé simultánní procesy rozvoje, jejich konflikty a možnosti součinnosti v jejich vzájemném prolínání. Tím tak zkoumá možnosti napětí mezi hustým městem a krajinou, hmotou a prázdnem, fragmentem a celkem, otevřeností a uzavřením, incidentem a normou, realitou a vizí. Redefinice vnitřní struktury zachovává myšlenku singulárního prostoru v rámci celku, zároveň potvrzuje autonomii jeho jednotlivostí. Fragmenty definují hranice, přesto umožňují prostupnost. Rozhraní vytvářejí sérii prostor s vlastní hierarchií a charakterem.

Účelem práce je porozumět, a naučit se nahlížet na periferie ve městech, které jsou často vyobrazovány jako nežádoucí nebo architektonicky “slabé”. I tyto prostředí jsou naprosto nedílnou součástí moderního města, plné vzpomínek a očekávání tamnich obyvatel se všemi jejich přidruženými pocity štěstí, smutku, nadějí i obav. Projekt je krátkou úvahou nad často amorfním pojmem periferie, a pozici architekta v jejím případném rozvoji. Přesto, že práce nabývá podoby architektonického projektu, hlavním cílem této práce není ani tak identifikace specifického území jako ‘periferie’ a následná snaha o jeho nápravu nebo ‘resuscitaci’ za použití půdorysů a řezů, jako spíše snaha o synoptické pochopení periferie jako koncepčního nástroje pro zpochybňování, rozšiřování, a ‘rozličňování’ často historicky lineárního, a z hlediska určitého území nebo místa často izolované teorie jeho rozvoje. Pojem periferie implicitně předznamenává vztah mezi dvěma odlišnými světy. K tomu abychom prozkoumali jejich vzájemné vazby, je třeba popsat prostor mezi nimi. Zde přichází na řadu architektura a její mimořádná schopnost reprezentace. Představuji tedy obytný blok na vybraném místě jako Petriho misku, ve které se město a periferie stává jednou substancí. Skrze svůj zamýšlený koncept tak městský blok, jako prostředník, oslabuje polarity mezi oběma, a umožňuje tak jejich interakci. Návrh samotný se zaobírá tzv. periferní formou architektury a urbanizace jako aktu, který leží mimo konvenci a zažité způsoby rozvoje území. Snahou převzít kontrolu od developera a vládních orgánů a dát ji zpět do rukou jednotlivce, se tak dostává do pozice určitého odporu vůči nim. Jakožto způsob produkce prostoru, tvořený samotnými obyvateli, je charakteristický velice specifickou temporalitou. To může být považováno spíše za proces, jelikož výsledkem je tkáň, která je vždy v procesu utváření. Tyto procesy často narušují oficiální logiku majetkoprávních vztahů, státních předpisů a norem, či tržního kapitalismu, a mají tak schopnost vytvářet nové politické rámce. Projekt je cynický svojí formou, ale diskurzivní svojí metodou. Tato metoda využívá konflikt jako hlavní nástroj, dokonce i jako nezbytnou podmínku k udržení stávajících hodnot, jako základu k utváření nových.


Benešov – Dotvoření centra

Autor: Bc. Luboš Klabík

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Kohout–Tichý

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Michal Kohout

Lokalizace: Benešov, centrum

Benešov přišel o velikou část své základní urbanistické struktury během posledních 50 let – z původní struktury zůstaly jen kulisy. Spolu s tím se změnil i obraz města. Způsob pohlížení na město pak ovlivňuje to, jak se k němu lidé chovají. Při nečitelné základní struktuře neví, co je neudržovaný parčík a co proluka. Práce se zabývá dostavbou struktury centra města, která svým rozsahem a významem výrazně ovlivní obraz celého města. Obsahuje urbanistickou koncepci centra města, která definuje intenzivní městské jádro, vymezuje urbánní bloky, jejich druhotnou prostupnost a zohledňuje obytnou kvalitu veřejných prostranství a jejich hierarchii. Tématem práce je navrácení chybějící městskosti a jejích atributů.

Diplomová práce


Funkční tepny pro život na Červeném kopci v Brně

Autor: Ing. arch. Kateřina Mainclová

Spoluautor: Ing. arch. Liubov Subbotina

Lokalizace: Brno

Lokalita Červený kopec je jedním z vrchů města Brna, téměř zapomenutým a těžce přístupným místem, které ale svou blízkostí centra a návazností nabízí obrovský potenciál pro kvalitní městský život. Náhodná procházka a možnost přispět k rozvoji města nás inspirovaly k dalšímu řešení dané oblasti. Místo nese svůj odkaz bývalé významné Kohnovy cihelny, z čehož vychází idea červené cihlové linie – hlavní pěší trasy procházející celým územím. Důraz je kladen na dobrou návaznost a propojení s okolím pro pěší a cyklisty, na aktivní způsob života ve městě i v přírodě a rozmanitost bydlení – sociální soužití mladší a starší generace, studentů i začínajících rodin. Postupné prolínání divoké přírody, městské zeleně, sportovišť a bydlení vytváří různorodé funkční tepny pro život pod Červeným kopcem.

Zájem o rozvoj města Brna a danou lokalitu, o urbanismus města; účast v soutěži


Milton: Stitching Spaces, Making Places

Autor: Martin Fleischmann

Spoluautor: Poppea Daniel, Taina Lund-Ricard

Škola: Department of Architecture, University of Strathclyde

Ateliér: Urban Design Studies Unit

Vedoucí ateliéru: Professor Sergio Porta, Dr. Ombretta Romice

Lokalizace: Milton, Glasgow, Skotsko

Milton, čtvrť na periferii Glasgow, je jedna z nejvíce deprivovaných v celém Skotsku. Lokální komunita je silná a velmi zakořeněná i přesto, že je místními orgány téměř opuštěna. Evolučně pojatý masterplan je postaven na sérii chirurgických zásahů a respektu k lokálnímu kontextu. Ačkoliv je vizionářský, zachovává pocit důvěrnosti a staví na existující struktuře. Definujeme pět typických lokalit a vytváříme „urban code“, který může být aplikován i za hranicemi řešeného území. Využitím plot-based urbanismu jako základu, každým rozhodnutím prostupuje resilience a pomáhá kultivovat rozmanitost, propojit Milton s jeho okolím, vytvořit živoucí čtvrť a podnítit synergii mezi lidmi, městem a přírodou. Vize byla šita na míru Miltonu, ale její zastřešující principy mohou být aplikovány na ostatní selhávající periferní lokality. Jejím cílem je vytvoření resilientních, udržitelných, osobitých a přístupných míst pro život.

Analýza, strategie a masterplanning periferní čtvrti na severním okraji Glasgow.


Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT v Brně v areálu Údolní

Autor: Luděk Šimoník

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: Diplomní projekt- Umění v umění

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

Lokalizace: Brno

Cílem projektu je transformace areálu bývalých kasáren v ulici Údolní v Brně pro potřeby Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury VUT. Jedná se o záměr vytvoření uměleckého kampusu, kde je koncentrována architektonická a umělecká akademická obec s nezbytnou vybaveností a potenciálem pro další rozvoj. Toto území, nacházející se na okraji památkové rezervace, tvoří přechod mezi dvěma urbanistickými strukturami města. Tedy blokovou, která přichází z centra, a vilovou zástavbou pokračující dále na západ. Tento fakt spolu s dalšími aspekty včetně památkové ochrany vytvářejí problematickou situaci, která doslova plýtvá potenciálem periferie širšího centra Brna. Projekt se tedy za pomoci obou fakult snaží toto území zhodnotit.

Diplomní projekt


Le Lichen

Autor: Antonín Pokorný

Spoluautor: Alfonso Caro

Škola: Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville

Ateliér: La métropole des ‘petits projets’

Vedoucí ateliéru: Marie-Ange Jambu

Lokalizace: Stains, Seine-Saint-Denis

Le Lichen je modulární systém navržený pro parkoviště hypermarketu na pařížském předměstí Stains. Systém kovových trojúhelníků lze k sobě připojovat pod libovolnými úhly a tvořit z nich různorodé konstrukce městotvorného charakteru. Od mobiliáře určeného pro sezení, přes prolézačky, stojany na kola, konstrukce pro houpačky až po platformy na sezení. Systém je lehce smontovatelný a rozložitelný. Parkoviště bylo vybráno na základě workshopu s místními dětmi, které označily supermarket za jedno z nejdůležitějších míst k životu na jejich periferii, jež se vyznačuje velkou roztříštěností charakteru zástavby i komunitního života. Projekt Lichen je pojící prvek, který zabírá prostor určený pro auta a vrací ho obyvatelům, kteří se participativně podílejí a tvoří veřejný prostor, pro setkávání dle libosti.

Semestrální participační projekt v rámci školního ateliéru na Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville


Nové využití měšťanského pivovaru v Broumově

Autor: Ing. arch. Martin Jirka

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: Revitalizace a prostorová kultivace měšťanského pivovaru v Broumově

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Karel Havliš

Lokalizace: Broumov

Otázka využití chátrajícího pivovaru na hranici historického centra města budí v Broumově vášně celá desetiletí a vyvrcholila v nedávné době zamítnutím již připraveného zadání architektonické soutěže. Důležité společenské téma mého rodného města jsem si vybral pro diplomový projekt a věrný zadání soutěže navrhl konverzi na ZUŠ a městskou knihovnu.

diplomová práce


Ústí nad Labem – Nové město

Autor: Bc. Jitka Žambochová

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Kohout a Tichý

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Michal Kohout

Lokalizace: Ústí nad Labem

Urbanistická studie území Nového města v Ústí nad Labem si klade za cíl nastínit možné směřování města s efektivním využitím potenciálu budoucího nádraží VRT. Práce má sloužit jako motivace k řešení krize, kterou město dlouhodobě prochází.

diplomní projekt


Městské zásahy Trutnov 2016

Autor: Ing. arch. Michal Rouha

Spoluautor: Ing. arch. Jan Veisser, Ing. arch. Benedikt Markel

Firma: TUarch

Lokalizace: Trutnov

Koncept projektu Městské zásahy vznikl v roce 2007 na Slovensku v bratislavském ateliéru Vallo Sadovsky Architects. S nápadem oživit městský prostor z vlastní iniciativy a nečekat na vnější impuls oslovili několik kolegů z architektonických ateliérů, aby si sami vybrali prostor, problematické místo a pokusili se navrhnout nějaké řešení. Výsledky se setkaly s velice kladným ohlasem jak u města, tak u širší veřejnosti a projekt se stal univerzálním i pro další města, kde byl realizován (Praha, Brno, Jablonec nad Nisou, Ostrava, Zlín, Košice, Nitra, Trenčín a další). Hlavním cílem projektu Městské zásahy Trutnov, který organizuje spolek TUarch, bylo vyzvat širokou veřejnost, architekty, urbanisty, studenty a další kreativce, aby se vyjádřili k místům ve veřejném prostoru, která by si podle nich zasloužila změnu.

Zásahy v rámci veřejného prostoru města.


Speciální rehabilitační nemocnice

Autor: Ing. arch. Radomír Feňo

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: Ústav prostorové tvorby

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Lokalizace: Brno, Červený kopec

Práce se zabývá následnou lůžkovou péčí, které je v České republice žalostný nedostatek. V nadcházejících letech lze očekávat zvyšující se nároky na kvalitu a kvantitu rehabilitační péče a zvyšující se význam speciálních rehabilitačních nemocnic v důsledku prodlužování průměrného věku populace, jejího stárnutí a nárůstu civilizačních chorob. Při výběru místa pro mě byla důležitá kombinace klidného prostředí vhodného k dlouhodobé rehabilitaci pacientů a snadné každodenní dostupnosti pro návštěvy a pro pacienty, kteří jsou schopni v průběhu rehabilitace dojíždět. Lokalita na Červeném kopci je vhodná z hlediska dostupnosti, leží mezi dvěma největšími brněnskými nemocnicemi. Zároveň se nachází v pokojném prostředí s atraktivními výhledy na Žlutý kopec a městskou dominantu – hrad Špilberk.

Diplomová práce


Transformační území Nusle – Michle

Autor: Tomáš Kučera

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Roman Koucký

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Roman Koucký

Lokalizace: Praha, Nusle – Michle

Cílem návrhu je vytvořit alternativu obytného prostředí s cílovou vrstvou obyvatel, kteří by se potenciálně stěhovali do suburbií, na hraně kompaktního města a transformačního území. Důraz je kladen na naplnění základních požadavků, které očekávají lidé, stěhující se za město. Území vhodné k tomuto účelu bylo vybráno v Praze 4, severní část Michle, jako jedno z transformačních ploch. Nově navržená městská struktura by měla účelně využít maximum možných ploch, respektovat současný charakter území a reflektovat současné a zejména budoucí potřeby města. Projekt by měl dokázat životaschopnost této myšlenky v rámci konkrétní lokality v Praze 4.

Diplomní projekt


Strategie ZBYT _ 461<461

Autor: Martin Valíček

Spoluautor: Bc. Linda Boušková

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: Atelier Kristek – Sedlák

Vedoucí ateliéru: MArch. Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Sedlák

Lokalizace: Brno

Analýza bydlení v Brně a následně vyobrazená data v kritických mapách nám přes demografické, ekonomické a politické ukazatele odhalila komplexní, ale i paradoxní fakta brněnského plánování. Opuštěné a chátrající metry čtvereční se nenachází pouze v očividně problematických periferiích, ukrývají se i uvnitř kompaktní struktury brněnského centra. Projekt řeší současné problémy města: poptávku po bydlení a nevyužívanost prázdných městských bytů jednou strategií. Jak najít cestu z bytové krize a zvýšit dostupnost bydlení? Lze využitím současných problémů města nastartovat udržitelný mechanismus?

Za pomoci kritických map a dat zanalyzovat aktuální situaci bydlení v Brně. Projekt řeší současné problémy města: poptávku po bydlení a nevyužívanost prazdných městských bytů jednou strategií, která řeší akutní bytovou situaci s možností ovlivnit navrhovaný územní plán.


Obecní dům, Těšín – udržitelné dvojměstí bez bariér

Autor: Ing. arch. Tereza Roszková

Škola: Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Ateliér: Kiszka

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Josef Kiszka

Lokalizace: Český Těšín a Cieszyn

Dvojměstí na rozhraní Česka a Polska, ale jen jedna část je živoucím městem. Práce se zabývá zkoumáním důvodů, jež k této situaci vedly a na jejich základě navrhuje urbanistické řešení i architektonický návrh reprezentanta.

Diplomová práce


Revitalizace areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi

Autor: Ing. arch. Kateřina Baťková

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: diplomová práce

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Karel Havliš

Lokalizace: Břeclav

Tvůrčí úsilí se soustředí na zužitkování lukrativní pozice cukrovaru ve středu města a snaží se zde vytvořit ideální podmínky pro vznik městského prostředí, které by mělo mít potenciál plnit funkci chybějícího městského centra. Lokace je příhodná a existence monumentálních budov skladovacích hal, které se řadí mezi nejstarší stavby ve městě, by podtrhovala průmyslovou podstatu Břeclavi. Revitalizace tak může zhodnotit jak území areálu, tak i jeho blízké okolí, v širším důsledku dokonce i image celého města. Impulzem k výběru lokality byla dvacetiletá pasivita ze strany města (vlastníka), jež vyústila k návrhu na odprodej areálu jako jednoho celku. V praxi by to mohlo dopadnout tak, že by zde vznikla monofunkční zóna nekomunikující s městem, čímž by se nejen neproměnil potenciál, který místo má, ale dokonce by se situace ve městě ještě zhoršila. Práce se snaží demonstrovat, že existují i jiná řešení než to, které razí současné vedení Břeclavi. Snaží se přiblížit metodu pozvolné obnovy, která umožní, aby se město nevzdávalo role majitele, potažmo investora, a mělo tak kardinální vliv na proměnu brownfieldu. Metoda je z velké míry postavena na spolupráci s veřejností. Navrhovaná podoba prostorové kultivace areálu vychází z předpokladu zachování hodnoty, kterou místo disponuje, a to jak v rovině fyzické, tak duchovní. Důležité je vytvořit zde živé prostředí, jež bude naplňovat potřeby různých skupin obyvatel. Prezentované závěry jednotlivých etap jsou spíše ilustrativní, jelikož představují jedno z mnoha možných řešení. Podstatou práce je více nastínění strategie a metodiky, jak je možno k dané problematice přistupovat, nežli prosazování konkrétního uspořádání prostoru.

Práce se snaží zformovat strategii pro pozvolnou integraci chátrajícího areálu do organismu města. Cílem návrhu je vytvořit koncepci rozvoje území a nastavit podmínky pro ekonomické a kulturní pozvednutí čtvrti, což podnítí následné navrácení investičních zájmů do oblasti. Úkolem práce není stanovení konečné podoby prostoru, ale spíše stanovení směru, jakým by se mohla revitalizace ubírat. Důraz je kladem na proces a metodiku obnovy.


Periféria na okraji mesta Brest, Bielorusko – návrh novej mestskej štvrte

Autor: Ing. arch. Roman Ruhig

Spoluautor: Ing. arch. Ema Kiabová

Škola: Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Pavel Paňák

Lokalizace: Brest, Bielorusko

Bielorusko je jednou z krajín, ktoré v rozvoji stagnujú z dôvodu zhoršujúcej sa ekonomickej stability. Nárast populácie zvyšuje nároky na kapacity a novou výstavbou sa ničí prírodný potenciál krajiny. Cieľom práce bolo navrhnúť urbanistickú koncepciu nového obytného okrsku na okraji historicky významného mesta Brest. Ťažiskom bolo vytvoriť harmonické, kvalitne fungujúce a udržateľné obytné prostredie. Návrh mestskej časti dbal na viacero aspektov, ktoré ovplyvnili urbánne komponovanie ako: historický vývoj sídelných štruktúr, prítomný vodný element, územný plán v ortogonálnej sieti, prírodný potenciál územia, nová rýchlostná komunikácia smerujúca z Varšavy do Moskvy apod. V neposlednom rade by mestská časť využívala obnoviteľné zdroje energií, vďaka ktorým by sa mohla stať sebestačnou štvrťou na periférii existujúceho mesta.

Návrh novej mestskej štvrte na ktorú bol zhotovený nový územný plán. Mesto plánuje s výstavbou rodinných a bytových domov. Cieľom bolo navrhnúť sebestačnú štvrť v harmónii s prírodou.


Garážovka

Autor: Eva Pettrichová

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: ateliér MáMA

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Josef Mádr

Lokalizace: kdekoliv

Myšlenka levného bydlení na garážích přišla už loni, při zpracování urbanistického zadání Mnichova Hradiště. Loňskou skicu jsem letošní jaro rozpracovala v samostatném ateliérovém zadání.

Práce poukazuje na trend rostoucích cen nemovitostí v centrech větších měst, tedy i Metropole. Zároveň upozorňuje na kapacity vybydlených míst měst menších. Nápad levného bydlení na urbanizovaných garážích blízko centra jde proti oběma těmto trendům.


Dekompresní hranice Chebu

Autor: Ing. arch. Tereza Kupková

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Redčenkov

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Boris Redčenkov

Lokalizace: Cheb

Okraj historického jádra Chebu je nejasný a jeho zbytky se rozpadají. Mým návrhem je tedy zřetelná hranice, která jej uzavře a vytvoří tak dekompresi mezi historickým a moderním Chebem. Tuto hranici navrhuji jako oboustranně prostupnou zeď, která není bariérou, ale symbolickou hranou, která obohacuje veřejný prostor. Do města přináší sblížení a řád. Zároveň tvoří spojitou cestu okolo celého jádra. Po cestě se její charakter mění dle identity místa, kterým prochází – například dotváří hlediště veřejného amfiteátru, přeměňuje se v městské loubí nebo svými zkosenými otvory upírá pohled lidí na věž kostela. Tato hranice mi umožňuje definovat brány do města a koncentrovat tak energii do jeho těžiště.

Okraj historického jádra Chebu je nejasný a jeho zbytky se rozpadají. Mým návrhem je tedy zřetelná hranice, která jej uzavře a vytvoří tak dekompresi mezi historickým a moderním Chebem.


Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny Považská Bystrica

Autor: Bc. Miroslava Daňová

Spoluautor: Bc. Miroslava Argalášová

Škola: Faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen

Ateliér: Design Studio III: Development and Implementation

Vedoucí ateliéru: Tom Coppens, Hardwin De Wever

Lokalizace: Považská Bystrica, Slovensko

Problémy bývalých socialistických miest sú častým predmetom záujmu architektov, urbanistov, a hlavne samotných samospráv a obyvateľov. Niektoré sa vďaka rôznym dôvodom dokázali spamätať, iné nie. Považská Bystrica, kedysi prosperujúce priemyselné mesto, sa po skončení socializmu a uzavretí priemyselného závodu stala deurbanizovaným a dysfunkčným mestom so stagnujúcou ekonomikou. Revitalizácia nikdy nedostavaného a zanedbaného centra mesta a verejných priestorov je nevyhnutným krokom k jeho obnove a zvráteniu klesajúcej životnej úrovne.

semestrálny projekt vypracovaný počas Erasmus pobytu


Skleněný dům

Autor: Ing. arch. Tereza Šváchová

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Císler

Vedoucí ateliéru: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Lokalizace: Kamenický Šenov

Diplomovou práci chápu jako něco, co má studenta nasměrovat dál ve svém profesním životě, má ho někam posunout a má být něčím prospěšná nejen jemu. Výběr tématu byl tedy pro mne velice důležitý. Pocházím ze severu Čech, ze samého srdce sklářského regionu. O budovách firmy Elias Palme vím již dlouho, mám k nim osobní vztah a svůj diplomní projekt jsem pojala jako prostředek k upozornění na problém chátrání této velmi významné kulturní památky.

Diplomová práce


Lineární lázně

Autor: Tereza Scheibova

Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ateliér: Architektura IV.

Vedoucí ateliéru: Mgr. ak. arch. Roman Brychta

Lokalizace: trať Karlovy Vary – Mariánské Lázně

Mapuji železniční trať, její průběh krajinou, limity a potenciál budov, které v průběhu staletí ztratily svůj význam jak v rámci železnice, tak v rámci vývoje Slavkovského lesa, jako vybydlené Sudetské oblasti. Koncepční přístup k trati rozděluji na práci s linií železnice a práci s přilehlou okolní zástavbou. V rámci linie potenciál trati naplňuji vkládáním repetitivních lázeňských funkcí, které jsou pro daný region charakteristické, potvrzují jeho nadregionální význam a doslovně propojují lázeňský trojúhelník. Dále vyhodnocuji potenciál železničních uzlů – zastávek v rámci přimknutí železnice k místním obcím či krajině. Na trati se nalézá sedm zastavení, každé z nich reaguje na kontext místa specifickým způsobem, od přesunu či vytvoření nové zastávky, po doplnění každodenních městotvorných funkcí, které mohou vytvářet nová centra v rámci stávajících sídelních celků. Cílem práce je ilustrovat možnosti přenositelných principů řešení v rámci linearity celku.

semestrální ateliér


Nové struktury ve starých stopách | Bílá labuť

Autor: MgA. Monika Jasioková

Škola: AVU v Praze

Ateliér: Škola architektury Emila Přikryla

Vedoucí ateliéru: prof. Emil Přikryl

Lokalizace: Praha

Odsun základní městotvorné funkce – obchodu – za hranice města vytvořilo v minulých letech mnoho problémů. Kromě špatné dopravní obslužnosti obchodních center na zelené louce a přesouvání energie obchodu mimo své původní území vzniká další problém. Periferie uvnitř měst. Vyprázdněné plochy ikonických obchodních domů nedostačující současným pochybným trendům. Jaká je budoucnost? Bude internetový prodej náhradou za nekonečné bloudění mezi laciným zbožím? Jak vrátit ztracenou energii? Příkladem OD Bílá labuť, jejíž situace je dnes nejžalostnější. Rozvinutí základní idey architekta tohoto domu – kouzla výkladní skříně. Vytažení věže do výšky. Uvnitř umístěné prosklené kabiny páternosteru, kde možná je projížďka nekonečným výkladcem – výstavou zboží zakončenou vyhlídkou nad Prahou. Zážitek. Sen.

Diplomová práce


(K:)

Autor: Ondřej Mráz

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: Atelier Kristek – Sedlák

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. MArch. Jan Kristek, PhD., Ing. arch. Jaroslav Sedlák

Lokalizace: Brno

Projekt je lokalizován na Starém Brně a řeší prostorovou situaci proluk v ulicích Pekařská 88 a Sladová 6. Ty vznikly v minulosti jako výsledek plánované, ale dosud nerealizované tramvajové linky. V současnosti patří tento pás pozemků městu Brnu, přičemž není jasný jeho další osud. Projekt transformuje dynamický potenciál dopravního řešení v návrh objektu knihovny – alegorie dynamiky vyhledávání informací v kontextu rychlosti naší doby. Nemáme čas soustředit se na jednotlivou konkrétní informaci, místo toho procházíme nepřeberné množství obrazů a výsledkem je informační masa. Proto knihovna bez knih. Knihovna na disku. (K:)

bakalářská práce


Zdravé propojení

Autor: Ing. Radovan Vašíček

Spoluautor: Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Štěrba

Škola: Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ateliér: Workshop II

Vedoucí ateliéru: Ing. Daniel Matějka

Lokalizace: Brno-Líšeň

Návrh přináší řešení provozního propojení čtvrti Líšeň s jádrem města způsobem nemotorové dopravy. Zároveň reaguje na plánovanou obnovu tramvajové trati z Líšně na Stránskou skálu, přičemž vnáší do území novou vybavenost, adekvátní k rozvoji řešeného území. Kromě pěší stezky je navrhnuta též cyklostezka napojující se na stávající síť cyklistické infrastruktury. Ta je částečně řešena inovativním způsobem využívající systém solárního dláždění, přičemž solární energii využívá k nočnímu osvětlení stezky přímo v jejím povrchu. Návrh taktéž reaguje na potřebu odhlučnění rodinné zástavby v jižní části ulice Holzova vybudováním tunelu s nadúrovňovým vedením pěší a cyklostezky nabízející výhled na město i do krajiny. Segment se standardním řešením v podobě protihlukové stěny je doplněn o doprovodný program. Koncept dále pracuje s myšlenkou vzniku nové čtvrti s vyčleněním území rezervy pro městskou zeleň.

Spojení okrajové části města s centrem.


Konverze areálu bývalé textilní továrny v Železném Brodě

Autor: Ing. arch. Petr Stojanov

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Rothbauer

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

Lokalizace: Železný Brod

Diplomní projekt měl za cíl najít vhodné funkční využití průmyslového areálu a začlenit ho do struktury města a využít tak plně jeho potenciál. Zadání pro diplomní projekt vychází z předdiplomního semináře, ve kterém byl zkoumán Železný Brod, jeho rezervy, možnosti rozvoje a především transformace opuštěného území bývalé textilní továrny založené německým baronem Liebiegem v 2. polovině 19. století. Vybrané území na okraji města je vymezeno řekou Jizerou a továrním náhonem. Cílem projektu je řešení této části města jako plně fungujícího celku a jeho následné začlenění do současné městské struktury. Detailněji se pak projekt zabývá nalezením vhodného funkčního využití a podoby nejstarších budov průmyslového areálu a přilehlého okolí. Pomocí vhodně zvoleného programu a jeho organizaci bylo vytvořeno studijní a kulturně-společenské zázemí věnované veřejnosti a studentům Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Budova se bude nacházet v čele nového náměstí a bude jasně rozeznatelným solitérem tvořícím středobod nově navržené lokality. Náplní objektu jsou studentské koleje se zázemím, městská / univerzitní knihovna, textilní muzeum odkazující na historii budovy a ZUŠ zaměřená na výtvarnou tvorbu a sklářství, které má právě v Železném Brodě dlouholetou tradici.

Diplomní projekt


Kreatívne centrum Banská Štiavnica, Centrum lokálnej komunity

Autor: Bc. Jakub Sahatqija

Škola: Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Ateliér: Atelier Josefa Kiszky

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Josef Kiszka

Lokalizace: Banská Štiavnica

Práca pojednáva o možnostiach udržateľnosti disfunkčného historického jadra mesta Banská Štiavnica. Jadro ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO má nedoceniteľnú kultúrno-historickú hodnotu a zohráva kľúčovú úlohu aj v európskom kontexte. V návrhu ide o snahu obnoviť, revitalizovať a doplniť lokálne štruktúry v mieste archeologického náleziska bývalého Dominikánskeho kláštora, ktorého lokalita je jediným prázdnym miestom v štruktúre na rozhraní kompaktného mesta a enklávy solitérnych školských budov. Svojou polohou poskytuje príležitosť pre doplnenie významnej mestotvornej funkcie. Navrhnutý objekt, zameraný na kreatívne odvetvia, spolu s urbanistickým prístupom oživuje a stabilizuje centrum mesta, podporuje identitu a buduje vzťah komunity. Zároveň pripomína zabudnutú pamäť kláštora a hradieb.

diplomová práca


Homeomorphic Superflux – Hyperloop portal for Prague

Autor: BcA. Jan Kováříček

Škola: ARCHIP / Architecture Institute in Prague

Ateliér: Studio GAD / Global Architecture and Design Studio

Vedoucí ateliéru: Martin Gsandtner, M.Sc.

Lokalizace: Praha, ulice Wilsonova, Masarykovo nádraží

Projekt Hyperloop portálu pro Prahu vznikl s ambicí zpracovat aktuální téma nového způsobu dopravy, který bezesporu změní zažitou typologii dopravních staveb. V rámci výhledového horizontu 10 – 15 let nastane velký posun směrem ke konceptu Smart cities, autonomní dopravy a komplexního využívání robotů (např. dronů). Tento trend je znatelný již nyní. Sekundárním impulzem této práce je problematické téma pražské magistrály a slepého prostoru v okolí Masarykova nádraží a nedostatečného využití možností dopravního uzlu Autobusové nádraží Florenc – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží, jakožto i komplexnější propojení zeleně a odpočinkových zón v rámci této oblasti a napojení na zelený pás zasahující z východní části metropole po Vítkov.

Experimentální projekt zabývající se konceptem nového způsobu nadzvukové dopravy Hyperloop v kontextu brownfieldu vzniklého na území okolo pražské magistrály v oblasti Masarykova nádraží


Medzi sídliskom a mestom

Autor: Viktória Mravčáková

Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ateliér: Architektura I

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka

Lokalizace: Košice

Každé historické obdobie pretvára mesto na základe vlastných ideológií. Utopické predstavy ideálneho urbanizmu sa prepisujú do existujúcich štruktúr a vytvárajú nové typy urbanistických vzťahov. V kontexte stredoeurópskeho mesta už nemožno vytvárať oddelené mestské enklávy, ale je nutné zamerať sa na rozhrania ako na charakteristický priestor na skúmanie našich súčasných potrieb. Práca sa sústredí na prípadovú štúdiu sídliska Lomená v Košiciach a hľadá latentne prítomné urbanistické a sociálne väzby, ktoré na základe urbanistickej kolízie vznikli. V tom naväzuje na dialektické mesto – posiľňuje ich alebo pretvára s prínosom vlastnej vrstvy. V takýchto miestach nemôže byť urbanizmus stopou v mape, ale musí definovať architektonické kvality založené na existujúcej situácii. Typológie bývania v anomálnych situáciach hybridizujú a stávajú sa kompromisom medzi kolektívnym panelákom a rodinným domom.

diplomová práca


Benešov – Přestavba Táborských kasáren

Autor: Bc. Tomáš Klapka

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Kohout Tichý

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Michal Kohout

Lokalizace: Benešov u Prahy

Práce se zabývá návrhem nové městské čtvrti na území prázdných Táborských kasáren v Benešově, které po dlouhou dobu vývoje města konzervovaly území a bránily tak přirozenému rozvoji městské struktury. Díky zániku funkce kasáren se naskytla významná příležitost rozvíjet a zahustit strukturu města uvnitř jeho intravilánu, namísto zastavování hodnotné krajiny, která tvoří značný rekreační potenciál města. Obsahem práce je urbanistická koncepce území, která popisuje jednotlivé principy vedoucí k vytvoření městotvorné zástavby, zkoumá možné intenzity zastavění a definuje jednotlivé charaktery lokalit. Tématem práce je hledání alternativy k individuálnímu bydlení na okrajích města.

Diplomová práce – urbanistická studie volné transformační plochy uvnitř města


Vize pro obnovu faunaparku ve Frýdku-Místku

Autor: MArch. Zdeněk Liška

Spoluautor: Ing. arch. Václav Kocián

Firma: Zdeněk Liška

Lokalizace: Frýdek-Místek

S pádem velké textilky ve Frýdku-Místku vznikly nemalé plochy brownfields, které svými areály zabírají značné plochy a jsou dnes jen zčásti přístupné veřejnosti za pořádání veřejných akcí. Za běžného dne vytvářejí neprostupné bloky ve veřejném prostoru včetně areálu bývalé ZOO. Na obnově nás zaujal edukační význam i pro tu nejmladší generaci, která se již běžně nesetkává s domácím dobytkem.

Vytvoření vize, jako podkladu pro neziskovou organizaci spolku, který potřebuje získat prostředky pro obnovu areálu.


Schody

Autor: Ing. Mgr. art. Pavol Pilař

Spoluautor: Ing. arch. Jakub Klikáč

Firma: Stavebná fakulta, Katedra architektúry, STU v Bratislave

Ateliér: Pre-um architekti

Vedoucí ateliéru: Ing. Mgr. art. Pavol Pilař

Lokalizace: Dom umenia, Piešťany

Základnou snahou je využiť potenciál schodov ako priestor prirodzeného amfiteátra s rozličnými možnosťami ponúkajucimi VÝHĽAD_POKOJ_CENTRUM_SVETLO_CHUŤ_ČAS. Verejné schody sú mnohokrát centrom spontánnych a tvorivých stretnutí. Na príjemnom a dnes málo využívanom mieste môže vzniknúť spontány dialóg nielen pre návštevníkov, ale aj bežných okoloidúcich. Snaha o vznik nového miesta naplneného aktivitami rozvíjajúcimi potenciál kúpeľného mesta. Budúcnosťou je realizácia aj kultivovaných kultúrnych podujatí, ktoré sa prirodzeným a jednoduchým spôsobom dostanú do verejného priestoru – centra pozornosti.

Cieľom návrhu je upriamiť pozornosť na nový potencionálny priestor – periférny – centrálny – živý – pokojný, ktorý môže byť miestom pre umeleckú reflexiu, medzikultúrnu výmenu, diskusiu a tvorivé dialógy.


Aby mesto miestom bolo

Autor: Ing. arch. Lukáš Kvaššay

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: ÚPT

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Lokalizace: Považská Bystrica, Slovensko

Považská Bystrica je okresné sídlo ležiace na severozápadnom Slovensku medzi Trenčínom a Žilinou, ktoré je od počiatku zviazané s pravekou chrbticou Slovenska – riekou Váh. Ako mesto sa Bystrica začala formovať až po roku 1929. Rozsiahla asanácia historického centra v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a následná nová prestavba v duchu socializmu, sem na základe modernistických ideológií vtlačila svojbytnú a už nezmazateľnú stopu. Mesto stratilo svoju konzistenciu. Staré centrum zaniklo, no nikdy sa nepodarilo vytvoriť plnohodnotnú alternatívu toho nového. S tým priamo súvisela i zmena a regulácia toku rieky Domanižanky, ktorá tvorí jednu zo základných urbanistických osí Považskej Bystrice. Zatiaľ čo predtým bola vodná hladina tejto mestskej tepny prístupná ľuďom, bola zdrojom života pre obec, kde okolitá zástavba spadala priamo do rieky, dnes je tento celomestsky významný prvok dimenzovaný na povodňový prietok s korytom zahĺbeným do oporných kamenno-betónových stien. Je tak zabránené možnosti vzniku jedinečného zážitku z kontaktu s vodou, a rovnako tu absentuje onen primárny fenomén nábrežia. Potenciál prítomnosti rieky a jej polohy teda ostáva nevyužitý. Toto miesto je len prázdnou perifériou vo vnútri mesta.

Diplomový projekt


Restaurace na Štvanici

Autor: Ing. Ondřej Simon

Škola: Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér architektonické tvorby 2

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Vladimír Gleich, Ing. arch. Miroslav Němeček

Lokalizace: Praha, ostrov Štvanice

Štvanický ostrov je cennou lokalitou, která byla ještě nedávno atraktivním územím s parkovou úpravou a řadou sportovišť. Současný stav tohoto území je však žalostný.

Projekt byl zpracován za účelem získání klasifikovaného zápočtu v rámci ateliérové výuky na ČVUT FSv v oboru Architektura a stavitelství. Zadáním bylo navrhnout výletní restauraci a využití východní části ostrova Štvanice.Generální partner

Za finanční podpory

Partneři

Odborná záštita

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Partnerské školy

Vypisovatel

Podobné články