12 Říj

BOCHEMIT Antiflash sníží reakci dřeva na oheň

Investovat do zabezpečení objektů a staveb z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte tak nejen život a zdraví, ale i majetek. Případný požár dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou investice do prevence. Jedním z možných způsobů je zajištění ochrany dřeva, materiálů na bázi dřeva, dřevěných stavebních konstrukcí a prvků zabudovaných v interiérech staveb impregnačním prostředkem BOCHEMIT Antiflash společnosti Bochemie, kterým kromě snížení reakce dřeva na oheň zajistíte navíc také preventivní ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

Reakce materiálu na oheň

Reakce na oheň se zkouší podle normy EN 13501-1. Základní rozdíl mezi stupněm hořlavosti a třídou reakce na oheň spočívá v tom, že stupeň hořlavosti hodnotí samostatně jednotlivé hmoty a materiály, zatímco třída reakce na oheň hodnotí celý stavební výrobek v konečném provedení, tj. zohledňují se podkladové materiály, povrchové úpravy, vyhotovení, typ montáže, jestli se zde vyskytuje dutina apod. Norma EN 13501-1 definuje tyto třídy reakce na oheň: A1, A2, B, C, D, E, F:

A1 – žádný příspěvek k rozvoji požáru, bez flashoveru

A2 – nepodstatný příspěvek k rozvoji požáru, bez flashoveru

B – velmi limitovaný příspěvek k rozvoji požáru, bez flashoveru

C – limitovaný příspěvek k flashoveru, flashoveru po 10 minutách od počátku požáru

D – příspěvek k flashoveru, flashover mezi 2 a 10 minutami od počátku požáru

E – značný příspěvek k flashoveru, flashoveru do 2 minut od počátku požáru

F – nezkoušeno, příp. nesplnění kritérií pro třídu E, flashover nespecifikován

Nehořlavé materiály jsou ve třídách A1 a A2, konstrukční dřevo a výrobky na bázi dřeva jsou zpravidla řazeny do třídy D. K tomu se přidružuje doplňková klasifikace z hlediska tvorby kouře (s1, s2, s3) a hořících kapek nebo částic (d0, d1, d2).

Jedná se o odezvu výrobku na oheň, kterému je za určitých podmínek vystaven, vyvolanou jeho vlastním rozkladem. Tento ukazatel sleduje, jakou výrobek uvolňuje energii ovlivňující rozvoj požáru v situaci před celkovým vzplanutím (tzv. flashoveru) a po něm. Flashover je přechod do stavu, kdy je celý povrch uzavřeného prostoru zachvácen požárem hořlavých materiálů.

Jak BOCHEMIT Antiflash pomáhá chránit životy a majetek?

Nejprve je nutné vědět, jaký je průběh požáru v uzavřeném prostoru. Na základě zkušeností z reálných nebo experimentálních požárů byly definovány čtyři fáze rozvoje požáru:

  • První fázi určuje čas od vzniku požáru – rozhoření prvních hořlavých předmětů. Tuto fázi rovněž označujeme jako fázi rozhořívání. Reakce na oheň se zaměřuje právě na toto stadium.
  • Druhá fáze je charakterizována prudkým nárůstem teploty (cca 500 °C) a plochy požáru, zejména v souvislosti s celkovým vzplanutím (flashover).
  • Ve třetí fázi je požár již plně rozvinut, probíhá intenzivní hoření a požárem jsou zachváceny všechny hořlavé předměty v prostoru. Touto fází se zabývá požární odolnost výrobků.
  • Čtvrtá fáze nastává tehdy, když už je v prostoru nedostatek hořlavého materiálu a postupně se snižuje intenzita hoření.

U tříd A1, A2 a B je vliv výrobku na rozvoj hoření nulový (třída A1), případně minimální (třída B) a nedochází ke vzniku flashoveru, tj. ani k následnému plně rozvinutému požáru. Třída C k flashoveru limitovaně přispívá, ten potom nastává po 10 minutách.

Výrobky ze dřeva a na bázi dřeva, bez jakékoli speciální povrchové úpravy, která by snižovala jejich reakce na oheň, standardně dosahují třídy reakce na oheň D-s2, d0, to znamená, že flashover může nastat mezi 2 a 10 minutami od počátku požáru.

Pokud se přípravek BOCHEMIT Antiflash nanáší na dřevo, materiály na bázi dřeva, dřevěné stavební konstrukce a prvky zabudované v interiérech staveb v množství 250 g/m2, zlepší třídu reakce na oheň o jednu třídu, z D-s2, d0, na C-s1, d0, čímž omezí vliv výrobku na rozvoj požáru a tvorbu kouře a značně oddálí počátek vzniku flashoveru. Když však přípravek BOCHEMIT Antiflash aplikujeme v množství 300 g/m2, zlepší se tím reakce na oheň dokonce o dvě třídy, tj. na B-s1, d0, kdy už nedochází ke vzniku flashoveru a příspěvek materiálu k rozvoji požáru a kouře je velmi omezený.

Mechanismus účinku protipožární ochrany BOCHEMITU Antiflash:

Bochemit Antiflash zajišťuje snížení hořlavosti dřeva snížením rychlosti jeho hoření a šíření plamene na povrchu dřeva. Pokud se dřevo ošetřené BOCHEMITEM Antiflash v předepsaném příjmu vystaví působení plamene, účinné látky se zahříváním začnou rozkládat na nehořlavé plynné látky, které se z povrchu ošetřeného dřeva uvolňují do okolí a zředí kyslík nezbytný pro hoření dřevní hmoty natolik, že nepostačuje pro další šíření plamene.

Zahříváním ošetřeného dřeva zároveň vzniká na povrchu zpěněná izolační vrstva, která zabraňuje přímému kontaktu plamene s povrchem dřeva, tím přednostně absorbuje teplo plamene a brání jeho přístupu k povrchu dřeva. To má za následek opět zpomalení hoření a urychlení tvorby zuhelnatělé povrchové vrstvy dřeva. Tato vrstva má významný tepelně izolační efekt a také brání dalšímu šíření plamene.

Technologické aplikační postupy při použití BOCHEMITU Antiflash:

Aplikace se provádí při teplotách +5 °C až +30 °C tak, aby bylo dosaženo celistvého a stejnoměrného nánosu BOCHEMITU Antiflash na celém povrchu dřeva. Pro zajištění protipožární účinnosti se provádí nátěrem, pro zajištění preventivní ochrany dřeva proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu nátěrem, postřikem nebo máčením. Bochemit Antiflash a jeho vodné roztoky nezpůsobují korozi předmětů vyrobených z konstrukční nelegované oceli a mohou přicházet do styku s následujícími materiály: polyethylen, polypropylen, sklo. Doporučená vlhkost dřeva pro aplikaci BOCHEMITU Antiflash je do 15 %. Dřevo je po ošetření nutné skladovat pod střechou až do doby jeho zabudování do interiéru. BOCHEMIT Antiflash se vyrábí v bezbarvé, zelené a hnědé variantě, barvy slouží k indikaci provedení impregnace.

Všechny zkoušky BOCHEMITU Antiflash byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři dle platných norem EN 113 Ochranné prostředky na dřevo – Zkušební metody pro stanovení ochranné účinnosti proti dřevokazným houbám Basidiomycetes – Stanovení hranice účinnosti, EN 46-1 Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (laboratorní metoda) a EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

 

Kontakt:

Bochemie a.s.

Lidická 326

735 81 Bohumín

e-mail: bochemie@bochemie.cz

www.bochemie.cz

Podobné články