23 Říj

Impregnace dřeva proti biotickým škůdcům

Kvalitní dřevo je ve stavebnictví nenahraditelný a dnes i opět stále častěji využívaný materiál. Nepodceňujte při stavbách nebo rekonstrukcích dřevěných objektů nebo prvků prevenci proti napadení dřeva biotickými škůdci, a to už ve fázi projektu. Investice do impregnace dřeva se rozhodně vyplatí – při správném použití zaručují přípravky BOCHEMIT profesionální a spolehlivou ochranu dřeva a předchází tak možným komplikacím a nákladům spojených s následnou sanací napadeného dřeva, které mohou i mnohonásobně převýšit náklady na prevenci.

Legislativní zabezpečení

Legislativně tuto problematiku upravuje EN 335 – Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva. Na evropské úrovni se jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR). Dle tohoto nařízení musí mít všechny biocidní přípravky před uvedením na trh povolení a účinné látky v nich obsažené musí být předem schváleny. Pokud se přípravkem na ochranu dřeva ošetřuje dřevo trvale zabudované do staveb, patří takovýto přípravek mezi tzv. stanovené výrobky dle Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a musí pro uvedení na trh EU splňovat technické požadavky, které jsou upravované národní legislativou členské země EU, v které je výrobek uváděn na trh. V České republice jsou technické požadavky uvedeny v Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Impregnovat ano nebo ne? Rozhodně ano!

Pokud se podíváme do požadavkových norem, tak jednoznačný požadavek na chemickou ochranu najdeme pouze v případě umístění dřeva do země nebo vody. Použít chemickou ochranu pro zvýšení trvanlivosti dřeva je však velmi vhodné, pokud dřevěné prvky budou používány jako nosné, jsou obtížně nahraditelné nebo opravitelné. V případě vystavení dřeva povětrnostním podmínkám (např. přímý déšť) existuje ještě vyšší riziko napadení díky neustále zvýšené vlhkosti.

Riziko představují chyby v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti nebo kondenzaci par při kolísání teplot, a dále vodorovné plochy konstrukce, odkud případná zatečená voda obtížně odtéká. V tomto případě slouží impregnace dřeva jako pojistka před možnými problémy. Tuto pojistku možná v průběhu životnosti stavby nikdy nepoužijeme, ale je možné, že při chybné provedené stavbě nebo jejím detailu budeme rádi, že takovou ochranu máme.

Metody impregnace dřeva

Při profesionální ochraně stavebního řeziva jde především o vakuo-tlakovou impregnaci, máčení, injektáž, nátěr a postřik. Výsledky těchto způsobů impregnace jsou výrazně ovlivněny vlastnostmi dřeva:

 • Smáčením povrchu dřeva kapalinou – prach, předchozí nátěry a stará vrstva zkorodovaného dřeva brání smáčení).
 • Vlhkostí dřeva – velmi zjednodušeně platí, že čím více vody dřevo obsahuje, tím méně je schopno pojmout impregnační roztok.
 • Hustotou dřeva – čím je dřevo hustší, tím obsahuje méně pórů pro pronikání impregnačního roztoku.
 • Hrubostí opracování povrchu – do hoblovaného dřeva vsakuje impregnační roztok hůře než do nehoblovaného.

Důležitými faktory pro provedení správné impregnace jsou zejména:

 • Koncentrace aplikačního roztoku: Optimální koncentrace je doporučena výrobcem. Nemusí platit, že čím koncentrovanější je roztok, tím lépe. Koncentrovanější roztok může zasychat na povrchu dříve, než stihne vsáknout do dřeva.
 • Doba kontaktu pracovního roztoku se dřevem: Obecně platí, čím je kontakt se dřevem delší, tím je příjem roztoku vyšší.
 • Režim vakuo-tlakové impregnace nebo vhodný pracovní tlak při injektáži (pro dosažení hluboké penetrace impregnačního roztoku do dřeva).

Aplikaci nátěrem, postřikem nebo máčením zvládne i neprofesionál, který si tak může svépomocí zajistit ochranu dřeva na profesionální úrovni.

Podle čeho volit způsob chemické ochrany dřeva

Způsob chemické ochrany dřeva volíme podle:

 

 1. Příslušné třídy ohrožení dřeva dle ČSN EN 335
 • Třída použití 1:
 • dřevo nebo materiál na jeho bázi je pod střechou zcela chráněno před povětrností, není vystaveno působení vlhkosti (vlhkost dřeva max. 20 %) – neklimatizované suché interiéry (půdní prostory, krovy)
 • příklad použití: střešní řezivo, podlahová prkna, lišty, stolařské a truhlářské řezivo
 • Třída použití 2:
 • dřevo nebo materiál na jeho bázi je pod střechou zcela chráněno před povětrností, ale vysoká vlhkost okolního prostředí nebo kondenzace par může vést k občasnému, ne však k trvalému zvýšení vlhkosti dřeva nad 20 % – neklimatizované interiéry s relativní vlhkostí vzduchu (sklepy, prádelny)
 • příklad použití: konstrukční řezivo, obklady, střešní řezivo se zvýšeným rizikem kondenzace vodních par
 • Třída použití 3:
 • dřevo nebo materiál na jeho bázi je nezakryto, ale bez styku se zemí, je buď nepřetržitě vystaveno působení povětrnosti, nebo je proti ní chráněno, ale je vystaveno opakované zvýšené vlhkosti nad 20 % (venkovní obklady a konstrukce)
 • příklad použití: exteriérové řezivo, podhledy, obvodové konstrukce, střešní šindele, zábradlí, plotové desky
 • Třída použití 4:
 • dřevo nebo materiál na jeho bázi je ve styku se zemí nebo sladkou vodou a vystaveno působení vlhkosti (vlhkost dřeva trvale vyšší než 20 %)
 • příklady použití: sloupy elektrického vedení, zvukové bariéry, dřevěné základy, dětská hřiště, pilíře, mostní konstrukce, pražce
 • Třída použití 5:
 • dřevo nebo materiál na jeho bázi je trvale vystaveno působení mořské vody (vlhkost dřeva stále vyšší než 20 % za současného působení mořské vody) – lodě, zařízení přístavů
 • příklady použití: pilíře, mola, přístavní hráze, lodní trupy

Díky čtyřicetiletým zkušenostem společnosti Bochemie s vývojem přípravků pro impregnací dřeva nabízí značka BOCHEMIT jako jediná ve střední Evropě přípravky průmyslové impregnace až do třídy ohrožení 4 (BOCHEMIT Forte Profi).

 

 1. Druhu dřeva

Odolnost běžně používaných dřevin (smrk, borovice, jedle, modřín, dub, buk) proti dřevokazným houbám není velká, pouze dub je klasifikován jako trvanlivý, ostatní dřeviny jsou středně nebo slabě trvanlivé. Proto je potřebné dřevo chránit před dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem tak, aby pro ně nebyly vytvořeny vhodné podmínky pro napadení dřeva.

 

 1. Podmínek ohrožení dřeva

Nebezpečí ohrožení dřeva hmyzem může nastat dokonce již při vlhkosti dřeva nad 10 % a teplotě nad 10 °C, tzn. ohroženo je i dřevo velmi dobře vysušené. Nebezpečí ohrožení dřeva houbami třídy Basidiomycetes nastává tehdy, když vlhkost dřeva (i pouze přechodně) překračuje 20 %, houbami způsobujícími měkkou hnilobu, když je dřevo v trvalém styku se zemí a/nebo vodou nebo je dřevo zabudováno ve venkovním prostředí a v jeho trhlinách a spárách se usazují nánosy špíny. Nebezpečí ohrožení dřeva houbami způsobujícími modrání nastává tehdy, když je vlhkost povrchu dřeva vyšší než přibližně 22 % (např. jako důsledek vysoké relativní vlhkosti vzduchu nebo kondenzující vodní páry). Optimální teplota pro rozvoj hub je 22 – 25 °C. Nebezpečí ohrožení dřeva plísněmi nastává, pokud je vlhkost povrchu dřeva vyšší než 25 %.

 

 1. Požadované trvanlivosti chráněného dřeva v konkrétních podmínkách

Životnost provedené ochrany BOCHEMITEM je pro dřevo použité v interiéru časově neomezená, u dřeva v exteriéru minimálně 10 let (s krycím nátěrem). Poté je doporučeno provést kontrolu stavu ochrany (ideálně ve dvouletých intervalech). Je nutné také pamatovat na následné ošetření příčných řezů, zářezů, plátování a jiných druhů spojů provedených až po impregnaci, protože právě tato místa jsou škůdci a houbami ohrožena nejvíce, tam prakticky vždy destrukční proces začíná.

 

Praktické rady a doporučení

Top širokospektrálním produktem pro povrchovou impregnaci stavebního řeziva v interiérech i v exteriérech je na našem trhu BOCHEMIT Optimal Forte. Poskytuje dlouhodobou ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, plísním i dřevokaznému hmyzu. Současně má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze dřeva působením povětrnostních podmínek. Aplikuje se máčením v máčecích vanách, ale také nátěrem nebo postřikem. Nejrozšířenějším produktem v profesionální sféře je BOCHEMIT QB Profi, který je na rozdíl od BOCHEMITU Optimal Forte navíc vhodný i pro dlouhodobé máčení nebo vakuovo-tlakovou impregnaci. Kromě transparentní varianty jsou oba přípravky dodávány také s indikační barvou zelenou a hnědou, což umožní odlišit ošetřené dřevo nebo jeho části od dřeva neošetřeného. Koncentráty se pro aplikaci ředí vodou, roztok velmi dobře vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva netvoří vrstvu, ošetřené dřevo nezapáchá. Před ošetřením je nejprve nutno odstranit z povrchu dřeva zbytky kůry, starých nátěrů a nečistot. Ošetření dřeva se provádí při teplotách +5 °C až +30 °C tak, aby se dosáhlo celistvého a stejnoměrného nánosu ochranného prostředku po celém povrchu dřeva. Počet aplikací se řídí požadovaným příjmem a kvalitou opracování dřeva, obvykle je potřeba jedné až dvou aplikací. Dřevo použité v exteriéru je třeba po impregnaci navíc ošetřit vhodným krycím nátěrem, a to po zaschnutí impregnace, což je zpravidla po 4 – 24 hodinách v závislosti na vlhkosti dřeva a klimatických podmínkách.

Více o přípravcích BOCHEMIT a jejich konkrétním použití najdete na www.bochemie.cz.

Podobné články